Avaldusblankett

excel-xls-icon 

pdf-icon

 

Õppetöö alustamine, õppeetappide lõpetamise ja kooli lõpetamise nõuded

Kooli õpilaskond moodustub muusika-, tantsu- ja kunstiõppesse soovivatest lastest, kes soovivad koolis õppida ning kellel on selleks vajalikud eeldused.

Õpingute alustamine: avalduse alusel soov õppida õppekavas olevat pilli, õppida klassikalist tantsu või soov õppida kunstiosakonnas. Avalduse alusel nõustub tasuma õppetasu ning kohustub osalema tundides ja esinemistel.

Muusikakooli I-III ja V-VI klassi õpilane, kes on edukalt sooritanud erialaeksami, teooria aastakontrolltöö ja kes on täitnud kooli õppekava nõuded, viiakse õppeperioodi lõpul üle järgmisesse klassi.

Kui õpilane ei ole täitnud õppekava nõudeid, mida väljendab õppeaine mitterahuldav aastahinne või hindamata jätmine, jäetakse õpilane klassikursust kordama.

Muusikakooli õpilane sooritab eksamid erialas ja solfedžos noorema ning vanema astme lõpetamisel, lähtudes õppekava nõuetest. Eksami nõuded kinnitatakse ainekavades.

Kunstikooli III klassi õpilane, kes on valmistanud eksamitöö maalimises, joonistamises, kompositsioonis, on sooritanud kunstiajaloo eksami ja kellel on arvestatud suvepraktika, viiakse õppeperioodi lõpul üle vanemasse astmesse.

Kunstikooli V klassi õpilane valmistab eksamitöö maalimises, kompositsioonis, skulptuuris, joonistamises, sooritab kunstiajaloo eksami ja valmistab ning kaitseb diplomitöö põhikursuse lõpetamisel lähtudes õppekava nõuetest.

Tantsuosakonna õpilane:

  1. osaleb aktiivselt tantsuõppes, tantsuüritustel ja esinemistel.

  2. on omandanud teadmised klassikalisest tantsust ning esinemiskogemuse

  3. Väärtuspädevus: oskab näha tantsukunsti mitmekesisust ja seostada seda teiste kunstiliikidega.

  4. Enesemääratluspädevus: osaleb meeleldi õppetöös, tantsulistes tegevustes ja esinemistel ning väärtustab tantsukunsti erinevaid avaldusvorme.

  5. Ainepädevus: valdab klassikalise tantsu elementaarset terminoloogiat ja oskab seda siduda liigutuste ja muusikaga. Tunneb klassikalise tantsu tunni ülesehitust.