Muusika- ja Kunstikool KAUR juriidiline aadress on L.Koidula 4, Rakvere. Tunnid toimuvad aga Rakvere Eragümnaasiumi hoonetes aadressidel Tööstuse 1 ja Tööstuse 12.

Muusika- ja Kunstikool KAUR on erahuvialakool, mis juhindub oma töös Huvialakooli seadusest ja kohaliku omavalitsuse aktidest, muusika-, tantsu- ja kunstikoolide üleriigilisest õppekavast ja oma kooli õppekavast. Kooli õppe- ja kasvatusmeetodite valikul lähtutakse ühiskonna vajadustest, isiksuse huvidest, võimetest ja nõudmistest.

Kool annab muusika-, tantsu- ja kunstialast haridust, mis võimaldab jätkata erialaseid õpinguid ning huviharidust, mille eesmärgiks on laste teadmiste ja oskuste arendamine, mitte erialaste õpingute jätkamine.

Kool peab oma põhieesmärgiks terve, eneseteadliku, enesemääramis- ja loomevõimelise isiksuse kujundamiseks vajalike arengutingimuste loomist ja tema huvide vaba arendamist.

Kool näeb end õppiva organisatsioonina ning elukestva õppija kujundajana nii lapsevanemate, pedagoogide kui õpilaste suhtes.

Oma koolikultuuri ja õppesisuga taotleb kool eesti kultuuri arendamist, Lääne-Virumaa kultuurielu edendamist ning laiapõhjaliseks baashariduseks, sh. kutsealaseks ettevalmistuseks vajalike tingimuste loomist.

Kooli põhiülesanneteks on:

 • muusikaerialade õpetus

 • klassikalise tantsu eriala õpetus

 • kunsti erialade õpetus

 • professionaalse muusika ja kunsti eelhariduse tagamine vastavalt õppekavadele

 • muusika ja kunsti üldkultuurilise õppe korraldamine, laste ja noorte loomevõimete kavakindel arendamine vähendatud nõuetega õppekava järgi

 • näituste ja kontserttegevuse arendamine ning kõrgkunsti vahendamine Rakveres ja Lääne-Virumaal

 • esinemispraktika

Õppe eesmärgid:

 • muusikaerialade õpetuses pillimängu omandamine ainekavades nõutud tasemel, harrastusõppes õpilase soovitud tasemel, arvestades õpilase võimeid

 • klassikalise tantsu eriala õpilane omandab:

 1. teoreetilisi ja praktilisi teadmisi klassikalisest tantsust vastavalt huvihariduse ainekavas esitatud astmetele.

 2. aluse edasiseks tantsuhariduse omandamiseks.

 3. läbi klassikalise tantsu parema rühi, kehahoiaku ja õpib tunnetama oma lihaseid ning füüsilist võimekust.

 4. distsipliini ning õpib end väljendama.

 5. julguse astuda üles inimeste ees läbi esinemiskogemuse.

 6. sõprussidemeid kaasõpilastega läbi ühise harjutamise ja suhtluse.

 • kunsti hariduse tagamine vastavalt õppekavadele, üldkultuurilise õppe korraldamine, laste ja noorte loomevõimete kavakindel arendamine õppekava järgi.

Õppe- ja kasvatustöö koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes:

 • mõtleb loovalt ja hindab ilu

 • oskab õppida ja oma tegevust eesmärgistada

 • on koostöövõimeline ja töökas

 • on süvenemisvõimeline ja ennastületav

 • püstitab endale kõrgeid nõudmisi ja suudab nende poole püüelda ja neid ka ellu viia

 • suudab valida, otsustada ja vastutust kanda

 • arendab aktiivse loomingulise tegevuse kaudu kunstitaju

 • peab lugu oma ja teiste rahvaste kultuurist

Kooli visioon

Mitmekesiste võimaluste loomine

isiksuse arenguks tagab

inimese ja elukeskkonna

väärtustamise

ning säilitab ja tugevdab

rahvuslikku identiteeti

Kooli missioon

Ühiskonna vajadustest, isiksuse

huvidest ja võimetest lähtuvalt

kultuursete ja haritud

ühiskonnaliikmete

ettevalmistamine

elamisväärseks eluks

Õppetöö korraldus

Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 35 nädalat.

Õppeaasta jaguneb neljaks (4) veerandiks – septembrist detsembrini kaks (2) veerandit ja jaanuarist maini kaks (2) veerandit.

Õppetöö vaheajad ajastatakse üldhariduskoolide õppevaheaegadega.

Õppetöö põhivormiks on individuaal- ja grupitunnid pikkusega 30-45 minutit.

Õppetöö toimub järgmistes osakondades:

 • muusikaosakond

 • tantsuosakond

 • kunstiosakond

Keskmine tundide arv on:

 • muusikaosakonnas 3 tundi nädalas

 • tantsuosakond 2 tundi nädalas

 • kunstiosakonnas 5 tundi nädalas

Muusika- ja tantsuosakonnas kestab õppetöö 7 aastat ning kunstiosakonnas 5 aastat. Huviõppes vastavalt õpilase soovile võimalik ka lisa-aastaid võtta.